Masérské kurzy, školení, přednášky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu EduSpa College umístěného na webovém rozhraní www.eduspacollege.cz (dále jen „webové rozhraní") mezi a Vámi jako odběratelem služeb a skupinou EduSpa jako poskytovatelem služeb, přičemž skupinu EduSpa reprezentuje:

 

EduSpa College s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČ: 27062139,

DIČ: CZ27062139,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

 

případně namísto EduSpa College s.r.o. příslušný dodavatel daného kurzu, je-li tak uvedeno v přehledu dodavatelů kurzu (viz dodavatel kurzu), přičemž takovým dodavatelem kurzu může být jeden z následujících dodavatelů:

 

EduSpa College CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 03392899,

DIČ: CZ03392899,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231093

 

EduSpa College Centrum s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 04245903,

DIČ: CZ04245903,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244730

 

EduSpa Centrum CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 06387314,

DIČ: CZ06387314,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281340

 

Nebude-li dohodnuto jinak, považuje se za poskytovatele služby osoba, která vystaví konečný daňový doklad na cenu za poskytnutou službu.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO KTERÉHOKOLI Z VÝŠE UVEDENÝCH DODAVATELŮ ZE SKUPINY EDUSPA

Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9

Telefonní číslo: +420 608 983 377, +420 222 743 311

Kontaktní e-mail: info@eduspa.cz

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Prosíme, vezměte na vědomí, že uvedená cena neobsahuje náklady na ubytování a stravu, pokud je služba spojená s pobytem nebo je poskytována na místě odlišném od naší poradny. Podrobné informace k obsahu námi poskytované služby Vám vždy zašleme e-mailem.

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme poradenství a konzultační činnost v oblasti masáží a relaxačních technik, pořádáme vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na masáže a relaxační techniky mimo oblast zdravotnictví.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice. Nabízené služby, metody, techniky a popisované masážní sestavy jsou účinným doplňkovým prostředkem k udržení zdraví a k harmonizaci celého organizmu. V žádném případě nenahrazují zdravotní péči a nemohou nahradit nezbytné lékařské ošetření. Pokud se cítíte nemocní nebo pokud se cítí váš klient, je nutné se bez zbytečného odkladu obrátit na lékaře.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

1.2. Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami

- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;

- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

- podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

- objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho obvyklého bydliště poskytuje na základě ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit, vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Souhlas s obchodními podmínkami včetně toho, že jste se s nimi před odesláním objednávky seznámili, vyjadřujete zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ před odesláním objednávky.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Aktuální znění obchodních podmínek je umístěno na webovém rozhraní www.eduspacollege.cz

 1. SMLOUVA

2.1. Jaké jsou podmínky pro uzavření smlouvy?

Smlouvu s Vámi uzavřeme, pokud v době podání objednávky:

 • jste starší 18 let;
 • Váš psychický i zdravotní stav je dobrý, nejste pod vlivem léků, alkoholu, omamných nebo psychotropních látek a Vaše osobní hygiena není v rozporu s běžnými společenskými normami; v případě těhotenství je třeba absolvování kurzu zkonzultovat s lékařem a doložit písemně potvrzení o zdravotní způsobilost k absolvování kurzu;
 • jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilý účastnit se názorných ukázek a předvedení během poskytování služby;
 • v případě, že objednáváte rekvalifikační kurz, máte dobrý zdravotní stav, který prokážete potvrzením od lékaře; dobrá znalost českého jazyka slovem a písmem u cizince.
 • neprovozujete podnikatelskou činnost v oblasti se stejným zaměřením jako námi poskytované služby a nejste v zaměstnaneckém pracovním poměru vůči subjektu provozujícímu takovou podnikatelskou činnost
 • nepracujete v konkurenční škole nebo v konkurenčním vzdělávacím zařízení;
 • neprovádíte lektorskou činnost podobného zaměření.

Pokud jste osobou se zdravotním postižením, dovolujeme si Vás zdvořile požádat o sdělení této informace v objednávce (políčko Poznámka) nebo následně v dostatečném předstihu před tím, než Vám má být poskytnuta služba podle uzavřené smlouvy, abychom společně mohli včas dohodnout přiměřená a nezbytná opatření, která Vám zajistí účinnou možnost účastnit se poskytovaných služeb (např. zajištění bezbariérového přístupu, přítomnost Vašeho osobního asistenta, přinesení si Vašich zdravotních či technických pomůcek). Konkrétní přiměřená a nezbytná opatření musí být vždy dohodnuta individuálně a v dostatečném časovém předstihu. V případě, že z objektivních důvodů nebude možné Vám službu pro zdravotní postižení poskytnout, jste Vy i my oprávněni od smlouvy odstoupit, přičemž máte nárok na vrácení celé zaplacené ceny. Totéž platí v případě, že nám v dostatečném předstihu nesdělíte své zdravotní postižení nebo s námi nedohodnete přiměřená a nezbytná opatření a z toho důvodu nebude objektivně možné Vám službu poskytnout. Osobou se zdravotním postižením se rozumí osoba s tělesným, smyslovým, mentálním, duševním nebo jiným postižením, které brání nebo může bránit této osobě v jejím právu na rovné zacházení při poskytování služeb.

Při podání objednávky stvrzujete všechny výše uvedené skutečnosti. Jsme oprávněni Vás požádat o doložení výše uvedených skutečností. V případě, že toto nedoložíte, nejsme povinni s Vámi smlouvu o poskytování služeb uzavřít. Pokud se po uzavření smlouvy, resp. během poskytování služby ukáže, že výše uvedené skutečnosti nesplňujete, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Zároveň jste povinni uhradit nám škodu, která nám uvedením nepravdivé skutečnosti vznikla.

2.2. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.3. Jakým způsobem lze podat přihlášku na námi nabízené služby?

Objednávku našich služeb můžete podat vždy prostřednictvím webového formuláře (přihlášky), který naleznete na webovém rozhraní u jednotlivých námi nabízených služeb, popřípadě dalšími způsoby, které dle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Pro podání závazné objednávky přihlášku vyplňte a pomocí tlačítka „Odeslat přihlášku zavazující k platbě“ nám ji zašlete. Přihláška musí obsahovat zejména přesné označení služby (tedy přesné označení kurzu, semináře nebo přednášky), Vaše kontaktní údaje, termín a místo konání objednávané služby. Vyhrazujeme si právo odmítnout Vám poskytnutí služby zejména v případě, že neuvedete Vaše kontaktní údaje, popřípadě je uvedete chybně.

Před odesláním objednávky (přihlášky) si prosím vyplněné údaje pečlivě zkontrolujte. Možnost zkontrolovat a opravit případné chybné údaje máte na stejné stránce, na níž údaje vyplňujete, a to do okamžiku, než kliknete na tlačítko „Odeslat přihlášku zavazující k platbě“.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti přihlášky, popřípadě budeme mít pochybnosti o splnění podmínek stanovených v článku Jaké jsou podmínky pro uzavření smlouvy? těchto obchodních podmínek, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou přihlášku můžeme odmítnout. Na takovou přihlášku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Pokud bude požadovaná služba před obdržením přihlášky z Vaší strany obsazena (z kapacitních důvodů), zařadíme Vás do databáze uchazečů o poskytnutí služby s přednostním právem na poskytnutí služby v nejbližším možném termínu (účast na dalším kurzu, semináři nebo přednášce).

2.4. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí Vámi vyplněné přihlášky na poskytnutí služby z naší strany.

2.5. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku (přihlášku), kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí přihlášky z naší strany podle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté přihlášky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena závazná objednávka služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku POSKYTNUTÍ SLUŽBY), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.6. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek.

2.7. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Potvrzení o uzavřené smlouvě, tj. Vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto obchodní podmínky jsou Vám bez zbytečného odkladu zasílány v textové podobě na e‑mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

2.8. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.9. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.10. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě a na vyžádání Vám ji zašleme. Smlouva není přístupná třetím osobám.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky). Tento způsob platby není z naší strany zpoplatněn, může však být zpoplatněn Vaší bankou.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky dle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? v případě, že objednávka byla přijata více než tři pracovní dny před plánovaným poskytnutím služby. V případě, že nebyla objednávka přijata více než tři pracovní dny před plánovaným poskytnutím služby, je cena splatná bezhotovostně do 24 hodin od přijetí objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, nejpozději však před započetím jejich poskytování. Platba předem může mít formu zálohy. Zbytek ceny je v takovém případě splatný bezhotovostně 14 dní před poskytnutím služby.

Nebude-li celá cena služby zaplacena ani po doručení dodatečné výzvy k plnění, jsme oprávněni odstoupit od uzavřené smlouvy a z vybrané služby Vás odhlásit po marném uplynutí lhůty k placení stanovené v dodatečné výzvě k plnění.

3.3. Za jakých podmínek lze uplatnit slevový kupón?

Slevový kupón je vždy jednorázový – použít ho tedy můžete pouze jednou! Na jeden kurz se dá použít pouze jeden slevový kupón. Při případném odhlášení z akce, u které jste v přihlášce už použili slevový kupón, není možné použít ten samý kód pro Vaše nové přihlášení na jinou akci či jiný termín. Abyste ale v tomto případě o slevu nepřišli, zavolejte nám – rádi Vám pošleme nový kód. Slevový kód nelze proplatit v hotovosti ani na něj vystavit vratku.

3.4. V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

Podmínky absolvování rekvalifikačního kurzu přes úřad práce

 • V případě, že student řádně absolvuje kurz a složí závěrečnou zkoušku, pak bude administrativní poplatek (pokud byl zaplacený) vrácen zpět studentovi do 14 pracovních dnů, od obdržení platby od příslušného úřadu práce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.    (Částka může být uschována jako kredit pro využití na další akce dle domluvy).
 • V případě, že student nesplní podmínky a rekvalifikační kurz neabsolvuje anebo neabsolvuje či nesloží závěrečnou zkoušku, a to z důvodu na straně studenta, a tedy rekvalifikační kurz anebo zkouška nebudou uhrazeny příslušným úřadem práce, zavazuje se student zaplatit cenu nebo její část za rekvalifikační kurz a cenu za závěrečnou zkoušku do 15 dní od obdržení výzvy pořadatele kurzu; spolu s výzvou obdrží student i daňový doklad (fakturu) s platebními údaji. Pořadatel kurzu je povinen započítat administrativní poplatek do ceny kurzu a závěrečné zkoušky.
 • V případě, pokud student bude opakovat závěrečnou zkoušku a tuto nezaplatí příslušný úřad práce, je student povinen si tuto zkoušku zaplatit sám. Poplatek za opakování zkoušky je ve výši 3290,- Kč a je splatný před vykonáním opravné zkoušky na základě vystaveného daňového dokladu provozovatelem kurzu.

 

POSKYTNUTÍ SLUŽBY

4.1. Služby poskytujeme v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, nebo dohodnutých zejména prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace.

4.2. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech kurzu uvedených v přihlášce, zejména upravit náplň kurzu nebo změnit osobu oprávněnou poskytnout Vám službu (dále jen „lektor“). Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

4.3. Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v přihlášce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

4.4. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby, případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.

4.5. Vyhrazujeme si právo Vám službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná kapacita semináře, kurzu nebo přednášky. V takovém případě máme právo od smlouvy odstoupit, pokud nebudete souhlasit s náhradním poskytnutím služby v jiném termínu, anebo pokud nebude možné poskytnout službu, kterou jste si objednali, nebudete souhlasit s poskytnutím služby náhradní. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, Vám vrátíme na bankovní účet, ze kterého jsme od Vás peníze obdrželi, nedohodneme-li se jinak.

Vyhrazujeme si právo Vám službu neposkytnout v případě nepředvídatelné události v podobě pandemie nebo epidemie šíření nějakého infekčního onemocnění. V takovém případě bude služba poskytnuta v náhradním termínu, který Vám bude poskytnut bez prodlení po odeznění této nepředvídatelné události. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, Vám tedy nevracíme. Případně pokud nebude možné tuto objednanou službu již poskytovat, bude Vám poskytnut poukaz v odpovídající finanční částce, kterou jste uhradili za poskytnutí služby, který bude možné u nás uplatnit za jakoukoliv jinou službu, kterou poskytujeme, nebude-li upraveno jinak obecně závaznými právními předpisy.

4.6. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku, a to ani pokud tuto smlouvu uzavíráte jako spotřebitel. Smlouva uzavíraná podle těchto obchodních podmínek je totiž smlouvou o využití volného času, podle níž má být plněno k určitému datu a u těchto smluv občanský zákoník stanoví, že spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku nemá.

4.7. V případě Vašeho zájmu o zrušení smlouvy, přesunutí poskytnutí služby na jiný termín či změnu lektora nás kontaktujte. Upozorňujeme Vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn lze pouze po dohodě s námi.

4.8. Účastí na kurzu, přednášce nebo semináři vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit poskytování služby, bez předchozího souhlasu účastníků. V případě porušení tohoto článku si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

4.9. Během poskytování služby jste povinni dodržovat provozní řád a pravidla výuky, která jsou dostupná v prostorách školy k nahlédnutí, zejména dodržovat zákaz kouření v prostorách, kde je služba poskytována, nevnášet do prostor, kde je služba poskytována alkohol, drogy (nebo je v jakékoliv formě konzumovat) a zbraně či jiné předměty, které by mohly narušit poskytování služby. V případě, že porušíte výše uvedená pravidla, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

Vyhrazujeme si právo neumožnit tomu účastníku kurzu, který bude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebo jiného virového onemocnění, kurzu se účastnit, nebo pokračovat v započatém kurzu. Pokud by se tyto příznaky virových onemocnění objevily během trvání kurzu v průběhu práce, respektive výuky, zavazuje se taková osoba opustit učebnu i budovu, ve které se nachází učebna, v nejkratším možném čase s použitím ochranných prostředků dýchacích cest a požadovaného odstupu. V takovém případě umožníme účastníkovi kurzu náhradní termín kurzů poté, až nebude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest jakéhokoliv virového onemocnění, a doloží nové čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

4.10. Pokud do prostor, kde je poskytována služba, vnesete věc, jste povinni odložit ji na místě k tomu určeném dle našich pokynů. V případě, že dojde ke ztrátě, zničení či poškození věci, která nebyla na takovém místě odložena, nejsme povinni k náhradě způsobené škody na této věci.

4.11. Berete na vědomí, že pokud jste osoba vykonávající lektorskou či obdobnou činnost a v souvislosti s poskytnutou službou jste nabyla určité znalosti či dovednosti, nejste oprávněna bez našeho písemného souhlasu vykonávat lektorskou či obdobnou činnost a vést kurzy se stejnou či obdobnou náplní námi pořádaných kurzů. V případě porušení této povinnosti si vyhrazujeme právo Vám neumožnit přístup k poskytovaným službám a jsme oprávněni od již uzavřených smluv na poskytované služby odstoupit. Dále jsme oprávněni požadovat za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé porušení smlouvy a též požadovat uhrazení vzniklých škod v souvislosti s porušením této povinnosti.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/), případně na jiný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

6.4. Co byste ještě měli vědět?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb), ani v případě, kdy jde o plnění zákonné povinnosti.

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které v průběhu poskytnutí služby získáte od nás či našich lektorů, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

Informace obsažené v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, jsou chráněny naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti.

Při nerespektování zákazu dle předchozího odstavce budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme za porušení autorského práva naší společnosti právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

Uzavřením smlouvy berete na vědomí, že veškeré služby jsou poskytovány mimo oblast zdravotnictví. Poskytování služby v rámci masérských kurzů je pouze v rámci regenerace a prevence.

Po poskytnutí služby (absolvování kurzu) jste oprávněni a povinni poskytovat pouze takové služby, ke kterým máte příslušná oprávnění a které nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel není odpovědný za jakékoli škody, které způsobíte porušením svých povinností třetím osobám ani není odpovědný za jakékoli Vám uložené sankce v případě porušení zákonných povinností.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.2.2023.

Poučení o zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

EduSpa College s.r.o., se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 27062139, DIČ: CZ27062139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na níže uvedených kontaktech.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

EduSpa College s.r.o. dbá na bezpečnost osobních údajů, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

EduSpa College s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČ: 27062139,

DIČ: CZ27062139,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

 

Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9

Telefonní číslo: +420 608 983 377, +420 222 743 311

Kontaktní e-mail: info@eduspa.cz

 

Společnost EduSpa College s.r.o. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů a obchodní společnost patřící do skupiny EduSpa. Účelem zpracování je výkon práv a povinností z uzavřené smlouvy. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů tak je nezbytnost pro splnění smlouvy [článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)].

 

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel přímého marketingu, tj. nabízení našich služeb a zboží. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě je náš oprávněný zájem [článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)].

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete Vy sami, a to prostřednictvím objednávkového (registračního) formuláře na webových stránkách www.eduspacollege.cz, případně při další komunikaci.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k tzv. automatickému rozhodování ani profilování.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Pro účely splnění smlouvy zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • akademické tituly,
 • trvalá a fakturační adresa (ulice, číslo popisné/orientační/evidenční, město, PSČ, země),
 • IČO a DIČ fyzické osoby,
 • e-mailová adresa,
 • telefon,
 • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, číslo platebního účtu, údaje o absolvovaných kurzech a údaje o reklamacích.

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání závazku z uzavřené smlouvy, pro jejíž splnění jste Vaše osobní údaje poskytli, a s ohledem na délku promlčecí lhůty dále 10 let po úplném zániku závazků z takové smlouvy.

 

Příjemci osobních údajů

 

V případě, kdy to bude nezbytné pro účel plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, mohou být Vaše osobní údaje předány některé z obchodních společností patřících do skupiny EduSpa, a to:

 

EduSpa College CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 03392899,

DIČ: CZ03392899,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231093

 

EduSpa College Centrum s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 04245903,

DIČ: CZ04245903,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244730

 

EduSpa Centrum CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 06387314,

DIČ: CZ06387314,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281340

 

Vaše osobní údaje dále mohou být v nezbytném rozsahu předány osobám, které poskytují společnosti EduSpa College s.r.o. služby informačních technologií (IT), logistické služby, účetní služby a právní služby.

 

Vaše osobní údaje dále mohou být v nezbytném rozsahu předány orgánům veřejné moci tehdy, kdy to bude nezbytné k uplatnění nebo obraně našich práv u orgánu veřejné moci, popřípadě kdy nám povinnost údaje předat bude stanovena na základě zákona.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, máte následující práva:

Právo na přístup k údajům: Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu: Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz: Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás údajů týkají, a to v případech stanovených v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Právo na omezení zpracování: Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně nebo pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo vznést námitku: V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, přičemž na základě Vaší žádosti můžeme tyto údaje předat přímo jinému správci.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/).

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právem, rovněž máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná.

Vaše práva jsou podrobněji vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V případě, že nám podáte žádost o výkon některého z výše uvedených práv, budeme Vás informovat o způsobu vyřízení Vaší žádosti, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Před posouzením žádosti potřebujeme ověřit, že jste skutečně osoba, které se osobní údaje týkají. Proto prosím v žádosti vždy uvádějte dostatečné údaje k Vaší identifikaci. V případě nutnosti máme právo vyžádat si od Vás doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vaši žádost posoudíme.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Žádostem, které budou zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, máme právo odmítnout vyhovět.

Účinnost

Toto poučení o zpracování osobních údajů je platné a účinné od 20.2.2023.

 

 

Podmínky užití webového rozhraní

 

Nacházíte se na webovém rozhraní www.eduspacollege.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje skupina EduSpa, kterou reprezentuje:

EduSpa College s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČ: 27062139,

DIČ: CZ27062139,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

 

případně namísto EduSpa College s.r.o. příslušný dodavatel daného kurzu, je-li tak uvedeno v přehledu dodavatelů kurzu (viz dodavatel kurzu), přičemž takovým dodavatelem kurzu může být jeden z následujících dodavatelů:

 

EduSpa College CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 03392899,

DIČ: CZ03392899,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231093

 

EduSpa College Centrum s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 04245903,

DIČ: CZ04245903,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244730

 

EduSpa Centrum CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 06387314,

DIČ: CZ06387314,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281340

 

Nebude-li dohodnuto jinak, považuje se za poskytovatele služby osoba, která vystaví konečný daňový doklad na cenu za poskytnutou službu.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO KTERÉHOKOLI Z VÝŠE UVEDENÝCH DODAVATELŮ ZE SKUPINY EDUSPA

Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9

Telefonní číslo: +420 608 983 377, +420 222 743 311

Kontaktní e-mail: info@eduspa.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 

 1. Registrace osobní karty zákazníka

Odesláním přihlášky na kurz Vám bude založen uživatelský účet (dále také „osobní karta“).

Pro přístup do osobní karty je potřeba uživatelské jméno (e-mail) a heslo. Přístupové údaje do osobní karty uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití osobní karty třetí osobou.

Osobní kartu, při jejímž založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v osobní kartě.

Prostřednictvím osobní karty můžete především zkontrolovat své přihlášení na kurz, přednášku či školení, ověřit si termín konání, místo konání, zkontrolovat či změnit své osobní a kontaktní údaje (správnost a aktuálnost údajů je důležitá pro tisk certifikátů a pro kontakt s Vámi), spravovat platby za objednané kurzy, přednášky či školení, vytisknout si po absolvování kurzu daňový doklad, spravovat svůj uživatelský účet.

Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Vaši osobní kartu bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při odeslání přihlášky nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Poučení o zpracování osobních údajů.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne. Tyto údaje však dále nezpracováváme způsobem, který by vedl k Vaší identifikaci jako fyzické osoby, takže se nejedná o zpracování osobních údajů.

 

 1. Soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“.

3.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní.

3.2. Jaké cookies naše webové rozhraní používá?

Naše webové rozhraní využívá pouze tzv. technické cookies, které zajišťují základní funkčnost webového rozhraní. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webového rozhraní. Z toho důvodu nelze technické cookies vypnout ani odmítnout jejich ukládání do Vámi používaného elektronického zařízení.

K ukládání technických cookies do Vámi používaného elektronického zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Konkrétně používáme následující vlastní technické cookies:

Název: EduspaCollege

Expirace: session cookie (po ukončení relace procházení)

Popis: technicke pro správné fungování webu.

Přístup: pouze EduSpa College s.r.o. jako provozovatel webového rozhraní

 

Název: obchodVyvoj

Expirace: session cookie (po ukončení relace procházení)

Popis: technické rpo správné fungování webu.

Přístup: pouze EduSpa College s.r.o. jako provozovatel webového rozhraní

Výše uvedené technické cookies nijak dále nezpracováváme, takže v této souvislosti nedochází ke zpracování cookies jako osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Webové rozhraní nepoužívá žádné marketingové, analytické ani jiné obdobné cookies ani cookies třetích stran.

3.3. Můžete ukládání souborů cookies ve svém elektronickém zařízení nějak zabránit?

Používání souborů cookies si můžete nastavit v nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Podrobnější informace o tomto nastavení získáte na stránkách technické podpory konkrétního internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

 1. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

4.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

 1. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

5.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

5.2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

5.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití webového rozhraní jsou platné a účinné od [•].

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.eduspacollege.cz provozovaného skupinou EduSpa jako poskytovatelem služeb, přičemž skupinu EduSpa reprezentuje:

 

EduSpa College s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČ: 27062139,

DIČ: CZ27062139,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

 

případně namísto EduSpa College s.r.o. příslušný dodavatel daného kurzu, je-li tak uvedeno v přehledu dodavatelů kurzu (viz dodavatel kurzu), přičemž takovým dodavatelem kurzu může být jeden z následujících dodavatelů:

 

EduSpa College CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 03392899,

DIČ: CZ03392899,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231093

 

EduSpa College Centrum s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 04245903,

DIČ: CZ04245903,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244730

 

EduSpa Centrum CZ s.r.o.,

se sídlem Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9,

IČO: 06387314,

DIČ: CZ06387314,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281340

 

Nebude-li dohodnuto jinak, považuje se za poskytovatele služby osoba, která vystaví konečný daňový doklad na cenu za poskytnutou službu.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO KTERÉHOKOLI Z VÝŠE UVEDENÝCH DODAVATELŮ ZE SKUPINY EDUSPA

Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Vybíralova 933/21, Černý Most, 198 00 Praha 9

Telefonní číslo: +420 608 983 377, +420 222 743 311

Kontaktní e-mail: info@eduspa.cz

Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • služba má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a na základě reklamy, a zároveň je služba v odpovídající kvalitě a rozsahu;
 • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

- jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:

- v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb;

- v sídle naší společnosti;

Doporučený postup při reklamaci:

- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;

- zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o odstranění vady služby, slevu z ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

- pro usnadnění postupu je vhodné zaslat nám doklad o zakoupení služby či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi služby, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme ihned, zpravidla do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení.

Jste-li spotřebitelem, pak v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele reklamaci vždy vyřídíme a informujeme Vás o jejím vyřízení nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo po marném uplynutí dohodnuté delší lhůty máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Při uplatnění reklamace Vám vydáme písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, Vám vydáme potvrzení.

Tento reklamační řád je platný a účinný od  20.2.2023.

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

(vyplní zákazník)

Firma/jméno a adresa objednatele:

IČ (a DIČ):

Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

Reklamovaná služba:

Datum uzavření smlouvy:

Datum vystavení faktury:

Číslo faktury:

Podrobný popis závady:

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

 

Datum: __________________ Podpis objednatele: _______________________________________

 

(vyplní poskytovatel)

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření poskytovatele:

 

Datum: __________________ Podpis poskytovatele: _________________________________________

Načítám data